Διατάσεις

Οι διατάσεις (stretching) είναι ασκήσεις σχεδιασμένες για να τεντώνουν, μακραίνουν και επεκτείνουν τους μύες και τις αρθρώσεις. Προϋπόθεση είναι να εκτελούνται σωστά και να είναι εξατομικευμένες στις ανάγκες του κάθε αθλητή ή ασκούμενου.

 

Η κινητικότητα και η ελαστικότητα των μαλακών ιστών που περιβάλλουν μια άρθρωση, όπως οι μύες, ο συνδετικός ιστός και το δέρμα, σε συνδυασμό με την κατάλληλη αρθρική κινητικότητα είναι αναγκαίες για το φυσιολογικό εύρος κίνησης. Το μη περιοριστικό ανώδυνο εύρος κίνησης είναι απαραίτητο για την εκτέλεση καθημερινών λειτουργικών δεξιοτήτων καθώς και εργασιακών και δημιουργικών δραστηριοτήτων. Η κατάλληλη κινητικότητα των αρθρώσεων και των μαλακών ιστών αποτελεί σημαντικό παράγοντα πρόληψης τραυματισμών ή υποτροπής αυτών. Καταστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε προσαρμοστικές βραχύνσεις των μαλακών ιστών γύρω από μια άρθρωση και επομένως μείωση του εύρους κίνησης είναι: (1) παρατεταμένη ακινητοποίηση (2) περιορισμένη κινητικότητα (3) παθήσεις του συνδετικού ή του νευρικού ιστού και (4) παθολογία των ιστών οφειλούμενη σε τραυματισμό.

Με τον όρο διατάσεις περιγράφεται ένα σύνολο χειρισμών, θεραπευτικών και μη, που έχουν σκοπό την επιμήκυνση των μυών και των μαλακών μορίων που βρίσκονται σε βράχυνση. Το τελικό αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η αύξηση του εύρους τροχιάς της άρθρωσης ή των αρθρώσεων, που διέρχεται ο διατεινόμενος μυς ή οποιοδήποτε άλλο μαλακό μόριο.

Σκοπός των διατάσεων

Ο κύριος σκοπός των διατάσεων είναι η επανάκτηση του φυσιολογικού εύρους τροχιάς μίας άρθρωσης και η διατήρηση της ελαστικότητας των μαλακών μορίων αυτής.

Επιπλέον, σκοπό έχουν να αυξήσουν την ευκαμψία ενός μέρους ή ολόκληρου του σώματος πριν αρχίσουν οι έντονες ασκήσεις ενδυνάμωσης, να προληφθούν ή να μειωθούν μυοτενόντιοι τραυματισμοί κατά την άθληση, καθώς και να προληφθούν μόνιμες μυϊκές ή θυλακοσυνδεσμικές βραχύνσεις, σε προδιαθεσικές καταστάσεις, όπως π.χ. κύφωση, σκολίωση.

 

Ας δούμε τα τρία (3) είδη διατάσεων:

1. Στατικές Διατάσεις
Στατικές ονομάζονται οι διατάσεις όπου φέρνουμε το μυ ή την μυϊκή ομάδα σε συγκεκριμένη θέση ώστε να προκαλέσουμε επιμήκυνση ή «τέντωμα» και διατηρούμε αυτή τη θέση για μερικά δευτερόλεπτα. Οι διατάσεις αυτές μπορούν να υπό-κατηγοριοποιηθούν σε ενεργητικές και παθητικές, όπου στις ενεργητικές ο ασκούμενος προκαλεί την επιμήκυνση ενώ στις παθητικές η άσκηση γίνεται με τη βοήθεια κάποιου προπονητή. Οι στατικές διατάσεις θεωρούνται καταλληλότερες για αποθεραπεία, η εφαρμογή τους δηλαδή συστήνεται μετά την προπόνηση – άσκηση.

2. Βαλλιστικές ή Δυναμικές Διατάσεις
Σε αυτού του είδους τις διατάσεις, η επιμήκυνση του μυός ή της μυϊκής ομάδας επιτυγχάνεται μαζί με κίνηση. Η διάταση μπορεί να γίνει σε όλο το εύρος τροχιάς είτε με ρυθμικές κινήσεις στα άκρα στα σημεία της διάτασης ή με απότομες κινήσεις στα φυσιολογικά όρια διάτασης. Η εκτέλεσή τους γίνεται με ρυθμικές και επαναλαμβανόμενες κινήσεις. Είναι το καλύτερο είδος διάτασης για ζέσταμα πριν την προπόνηση – άσκηση.

3. Διατάσεις P.N.F. (Ιδιοδεκτικη Νευρομυικη Διευκολυνση)
Οι διατάσεις P.N.F. περιλαμβάνουν ενεργό συστολή του μυός πριν από τη διάταση. Ειναι αρκετά εξιδεικευμένος τρόπος διάτασης και για να μπορέσει να εκτελεστεί σωστά πρέπει να υπάρχει εξωτερική βοήθεια από κάποιο εξειδικευμένο άτομο (φυσικοθεραπευτή). Είναι διατάσεις που χρησιμοποιούνται και στην αποκατάσταση τραυματισμών μέσα σε ένα φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα.

Copyright (C) 2017 Physio-Center.gr. All rights reserved.